Aquest document és fruit de la tasca de les entitats que treballen amb infants i adolescents en risc d’exclusió social i que conformen el Programa d’Acció Social amb el suport d’Educo a Espanya, l’any 2015.

53 entitats de tot el territori espanyol ens hem anat trobant al llarg del curs 2014-2015 per tal d’establir les bases de la nostra intervenció amb i per als infants des d’una perspectiva de defensa i promoció dels Drets dels Infants. Som centenars de persones (professionals, voluntàries, associades i col·laboradores) compromeses amb la promoció dels drets dels nens, nenes i adolescents més vulnerables.

El nostre propòsit és sumar voluntats perquè les nostres organitzacions siguin autèntics espais de Protecció i de Bon Tracte per als infants; tant davant les amenaces que detectem en l’entorn de la infància i adolescència (família, escola, espai públic, administració…) com davant d’aquelles que hi pugui haver dins les nostres pròpies entitats.

SOM

Entitats sense ànim de lucre, de diferents indrets i mides, i la nostra missió se centra en el treball amb i per a la infància i adolescència més vulnerable.

Estem vinculades territori i a les necessitats concretes de cada context, cultura i col•lectiu. Treballem des de les pròpies realitats dels nens, nenes i adolescents.

Com a entitats promotores dels Drets Humans i en el marc de la Convenció dels Drets de l’Infant de 1989, entenem els Drets dels Infants com l’expressió no tant d’un horitzó sinó d’un punt de partida irrenunciable en una societat que volem justa.

La nostra acció diària se centra en els infants, amb ells i per a ells. Fomentem espais de participació infantil perquè les nenes, nens i adolescents siguin part del seu propi desenvolupament; els escoltem i tenim en compte les seves aportacions, amb una màxima: l’interès superior del nen i la nena.

Considerem que l’educació, a més de ser un dret en si mateix, és un mitjà indispensable per assolir els altres drets i llibertats. Per això, compartim la convicció que l’educació ha de ser inqüestionable, disponible, acceptable i adaptable. Creiem que només d’aquesta manera l’educació és capaç de canviar la vida de les persones i que, alhora, les prepara per transformar el seu context local i global, la qual cosa contribueix a construir societats més justes i equitatives.

CONSTATEM

Existeixen moltes bretxes en la Protecció i el Bon Tracte dels Infants a Espanya. Per tant, com a entitats protectores ens comprometem a actuar davant de qualsevol pràctica o estructura que converteixi les nenes, nens i adolescents en víctimes de maltractament.

Per garantir el Bon Tracte i la Protecció dels Drets de dels Infants hem d’incorporar a la nostra pràctica diària eines de prevenció, detecció, gestió d’incidències, denúncia i autoavaluació, concretes i revisables a partir d’estàndards internacionals.

Des de la ciutadania i les institucions són moltes les persones que encara entenen la Protecció i el Bon Tracte dels Infants com una qüestió de “beneficència” i no com un assumpte de justícia universal i drets humans.

PER TOT AIXÒ MANIFESTEM LA URGENT NECESSITAT DE:

• Treballar per estendre -des dels nostres entorns més quotidians fins al conjunt de la societat- una cultura de defensa dels Drets dels Infants com imperatiu de justícia i dignificació que promogui la Protecció dels Infants i la creació d’espais de Bon Tracte per al seu ple desenvolupament.

• Comprometre’ns amb la promoció de la Protecció i el Bon Tracte dels Infants, la qual cosa implica canvis¡ sistèmics i formació de l’equip educatiu, així com canvis en la cultura organitzacional en cadascuna de les entitats.

Treballar conjuntament per compartir aprenentatges i bones pràctiques i fomentar l’expansió de la Protecció i el Bon Tracte dels Infants dins les nostres entitats i en la societat en general.

Incorporar pràctiques metodològiques concretes i contrastables per al Bon Tracte i la Protecció dels Drets dels Infants. És a dir, definir polítiques de protecció que garanteixin que les nostres entitats són espais realment segurs per a aquells nens, nenes i adolescents que acudeixen a nosaltres cercant suport per al seu desenvolupament.

Dissenyar accions preventives i assegurar-nos que les nostres respostes davant de situacions de maltractament són proporcionals, justes, protectores i educatives.

Denunciar també els abusos i el maltractament institucional que es generen en el marc legislatiu, en els desenvolupaments reglamentaris o en les tortuositats administratives i que en moltes ocasions impedeixen als nens, nenes i adolescents d’exercir els drets ratificats en la Convenció dels Drets de l’Infant.

Font: http://www.educo.org/Educo/media/Documentos/ProteccionInfantil/manifiesto1.pdf